درباره ما

ﺷﺮﮐﺖ ﺣﯿﺎت ﺳﺒﺰ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 11737 از ﺳﺎل 1369 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ادوات ﮐﺸﺎورزي ﻣﯿﺮزاﻧﮋاد ﺟﻮﯾﺒﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﮑﻬﺎي ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪﯾﺮ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل 1378 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻﻧﺴﻬﺎي ﺳﻤﭙﺎش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ واﺣﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺸﺖ.

ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل 1383 ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﮑﻬﺎي ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﺪم ﻧﺸﺖ روﻏﻦ و ﻻﻧﺴﻬﺎي ﺳﻤﭙﺎش ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺳﺎل 1390 ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﻧﺴﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﯿﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ادوات ﮐﺸﺎورزي ﻣﯿﺮزاﻧﮋاد  جویباری از ﺳﺎل 1391 ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﺣﯿﺎت سبز ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 


شرکت تولیدی ادوات کشاورزی حیات سبز تبرستان طی دهه‌ها فعالیت تولیدی خود، لانس‌های بسیار با کیفیت و برتر "جویباری" را تولید و با افتخار به هم میهنان گرامی عرضه می‌دارد.

برندجویباری، برندی مطرح، با دوام، شکیل و مقرون به صرفه است و در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی مورد استقبال همگان قرار گرفته و چندین استاندارد بین المللی و جوایز بسیاری نیز دریافت کرده است.

مفتخریم که توانسته‌ایم پرچم میهن عزیزمان را در هر عرصه‌ای که حضور داشته‌ایم با سربلندی به اهتزاز درآوریم.


 

 


- با18 ماه گارانتیتعویض

- خدمات پس از فروش مادام‌العمر

- برتر از تمامی لانس‌های داخلی و خارجی

- بلند برد

- دقیق

- سرامیکی + یدک

- بیرون و داخل استیل

- با دوام

- به صرفه

- های کوالیتی

- در بسته بندی 25 عددی

- ارسال به سراسر کشور

(فعال در شبکه‌های اجتماعی)


 

برگشت به بالا
×