محصولات

- ﺟﮑﻬﺎي ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ داراي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﺪم ﻧﺸﺖ روﻏﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و آﺳﯿﺐ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

- ﻻﻧﺴﻬﺎي ﺳﻤﭙﺎش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ داراي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ در ﺑﯿﺶ از 15 ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻪ ﭘﺎﺷﯽ و ارﺗﻔﺎع زﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮري ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻪ ﭘﺎﺷﯽ ﺗﺎ 25 درﺻﺪ در ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد وﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارﺗﻔﺎع زﻧﯽ آن ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ درﺧﺘﺎن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺨﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻي ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻻﻧﺲ ﻫﺎ درﺧﺘﺎن دﯾﺮﺗﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺪاد دوره ﻫﺎي ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 


شرکت تولیدی ادوات کشاورزی حیات سبز تبرستان


 

برگشت به بالا
×